In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Ogłoszenia nadzwyczane parafii Padew

związane z sytuacją stanu zagrożenia

epidemicznego w Polsce

 

Padew , 27 marca 2020 r.

Drodzy Parafianie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, proszę do  przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, obowiązuje dyspenza od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Czyli nie ma grzechu ciężkiego. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi . Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję. Codziennie modlimy się w naszym sanktuarium za wszystkie rodziny naszej Parafii i Was prosimy o modlitwę za nas kapłanów.

Dotyczy to przeżywania Eucharystii - Mszy świętych w dni powsze­dnie / 7.00 rano /, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych / 7.00, 9.00, 11.00, 16.00 /

Intencje będą wywieszane na tablicy ogłoszeń. Prosimy wiernych o osobistą, codzienną modlitwę w intencji Miłosierdzia Bożego nad światem na różańcu i Koronce do Bożego Miłosierdzia jak również za personel medyczny, chorych, cierpiących i zmarłych.

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu sprawujemy według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych odprawimy w innym terminie, o czym poinformujemy. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego po uzgodnieniu z rodziną przez tel.699 828 953. Rodzina o wyznaczonej godzinie łączy się duchowo, modląc się w domu o miłosierdzie i zbawienie wieczne dla zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Chorych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych.

IV. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Na uwadze trzeba mieć świadomość, że zarażonym może być penitent, bądź kapłan.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp.

V. NABOŻEŃSTWA

Odwołane są wszystkie nabożeństwa. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia kruchty sanktuarium w Wielki Tydzień.

VI. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, co do przeżywania przeżywania Triduum Paschalnego:

1. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani celebrują Mszę Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym, ale bez udziału wiernych.

2. Liturgia Wielkiego Piątku. W Modlitwie powszechnej dodamy „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników do 5 osób w godz. od 20.00 do 22.00 w kruchcie kościoła.

3. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo pokarmów przez ojca rodziny.
Możliwość indywidualnej modlitwy z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników / 5 osób / w kruchcie sanktuarium od 9.00 do 16.00

4.  Liturgię Wigilii Paschalnej sprawują tylko kapłani, bez obecności wiernych. Nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą.

Wszyscy wierni niech się łączą duchowo z celebrowaniem Mszy św. i nabożeństw przez środki masowego przekazu / radio, TV /.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Mszach św.sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

 

VII. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ i BIERZMOWANIA

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą i Bierzmowaniem. Nowy termin zostanie ustalony we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, i młodzieży bierzmowanej, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkole. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci i młodzież do czekających je uroczystości.

IX. SPRAWY GOSPODARCZE

Na przełomie luty/marzec zakończono wymianę schodów kolejnych dwóch kondygnacji na wieży naszego sanktuarium. Prace wykonał p.T.Cerlich-Usługi Stolarskie Mielec. Zapłacono 18.750 zł. Dziękujemy za dotacje UG Padew w wysokości 10.000 zł. Robione są teraz nowe drzwi z futryną do kaplicy cmentarnej, w kwocie 6000 zł. W związku z ograniczeniami ilości wiernych w kościele praktycznie parafia nie ma przychodów. Wiemy, że dziś każdemu jest trudno. Wiernych, którzy chcą wesprzeć swoją ofiarnością parafię, mogą to uczynić przez wpłatę na konto parafii Padew .BS w Mielcu, parafia rzym-kat Padew Narodowa nr konta 11 9183 1015 2004 4000 1065 0001

Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy się cieszyć wolnym od epidemii światem, wolnym też od grzechu i wszelkiej nieprawości. Najpierw trzeba zmienić nasze życie, zacząć się dobrze modlić / cała rodzina klęka wieczorem do modlitwy/, miłować Boga i ludzi, pokutować za grzechy; dom nasz ma się stać „Kościołem domowym... aby nie ludzie, ale Bóg widział, że się szczerze nawracamy i żyjemy nie po swojemu, ale po Bożemu, prawdziwie, autentycznie.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła Parafialnego polecam wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski, św. Bartłomieja i św. Antoniego z Padwy.

Niech Was Bóg błogosławi
ks. prob. Janusz Filarowski

 

 

 

Do pięciu osób może uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, m.in. w mszach świętych, ślubach i pogrzebach - przekazał minister zdrowia. Obowiązuje od 24 marca 2020 r.

 

 

Ogłoszenia parafialne IV Ndz. W.Postu 22 marca 2020

 

- Msze św. na tygodniu o godz. 6.30 i 7.00. Intencje mszalne 23 - 29 marca 2020r.

 

Poniedziałek – 23 marca

6.30 +Andrzeja Piechotę – od rodziny
7.00 +Mariana Grabowskiego – od Stanisławy i Czesława Kołek z Wojkowa

 

Wtorek – 24 marca

6.30 +Stanisława Głaz – od córki Wiesławy z mężem
7.00 +Teresę Pluta w 1r. śm. – od syna Wiesława z rodziną

 

Środa – 25 marca

6.30 +Józefa Grzych – od Agnieszki i Leszka Jeż
7.00 +Stefanię Kamuda – od rodziny Kamuda

 

Czwartek – 26 marca

6.30 +Leszka Brylskiego – od Krzysztofa i Jagody
7.00 Podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwe rozwiązanie, z prośbą o Boże błog. dla dziecka i jego rodziców

 

Piątek – 27 marca

6.30 +Józefę i Józefa Krempa (imien.) – od dzieci z rodzinami
7.00 +Zofię i Józefa Trznadel – od syna Janka z rodz.

 

Sobota – 28 marca

6.30 +Mariannę, Józefa, Jarosława Sarzyńskich – od rodz. Kamudów
7.00 +Agnieszkę, Stanisława Babula w r. śm. – od syna z rodz.

 

Niedziela – 29 marca

7.00 +Julię w r. śm., Jana, Marię Wolak
9.00 +Piotra Leszkowicz w 11r. śm. – od żony
11.00 Za Parafian
16.00 +Mariana Grabowskiego – od Małgorzaty i Wiesława Panek z Wojkowa

 

 

Padew 19 marca 2020 r.

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja wymaga nowych rozwiązań.  W związku z tym,  odwołujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.
Prosimy o przestrzeganie nowych komunikatów GIS, Władz Kościoła i pozostanie w domu.

 

ks. prob.

 

 

Ogłoszenia parafialne III Ndz. W.Postu 15 marca 2020

 

1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. W tych trudnych chwilach dla całej ludzkości Kościół modli się o Miłosierdzie Boże nad światem, za chorych, cały personel medyczny, nasze rodziny, o ustanie pandemii koronawirusa. Prosimy wiernych o przestrzeganie komunikatów GIS i słuchanie komunikatów przez radio TV, naszą internetową stronę parafialną www.sanktuariumpadew.pl

2. Zachęcamy wiernych do codziennej modlitwy na różańcu o godz. 20.30 zakończonej Apelem Jasnogórskim .

3. Msze św. w tym tygodniu tylko o 7.00 rano w int. Miłosierdzia Bożego nad światem . Zamówione intencje na ten tydzień będą odprawione w późniejszym czasie, o czym poinformujemy.O 17.00 kościół będzie będzie otwarty do modlitwy osobistej. Droga Krzyżowa w piątek o 16.15.

Na niedz. 22 03.2020 : 7.00 + Józefa Jeża , zm. rodziców i rodzeństwo; 9.00 + Józefa Rogala – od dzieci; 11.00 Za Parafian i w int. Janiny z racji 80 – tych urodzin...- od rodziny; 16.00 + Józefa i Stanisławę Wielocha – od dzieci.

4. W czasie pogrzebu uczestniczy w kościele tylko rodzina zmarłego wg zaleceń GIS-u.

5. Chrzest dzieci przed lub po Mszy św. po uprzednim ustaleniu z rodzicami dziecka.

6. W domu zachęcamy do czytania Pisma Świętego, modlitwy, słuchania Radia Maryi TV Trwam.

7. 14 dni niech to będzie czas naszych rekolekcji domowych, abyśmy umocnili naszą wiarę, która pozwoli nam przeżyć te trudne dla nas i świata chwile.

8. Wszyscy się boimy, to naturalne, ale nasz Pan Jezus Chrystus daje nam nadzieję:

„ Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat” J 16,3

 

Drodzy Bracia i Siostry!
W związku z wprowadzeniem 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce musimy na najbliższe 14 dni bezwzględnie ograniczyć kontakty międzyludzkie. Wirus Wuchan jest bardzo niebezpieczny pod względem zakażenia, wystarczy jedna nieodpowiedzialna osoba, a po 14 dniach mogą zachorować ci, którzy mieli z nią kontakt. Trudność polega na tym, że przez 14 dni zakażony człowiek nie wykazuje żadnych objawów choroby. Dlatego ważne są te dwa tygodnie, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.  Najlepiej pozostać w domu. Niedzielne Msze św. ...pobożnie z całą rodziną przeżywać przez radio lub TV.
W Sanktuarium św. Antoniego z Padwy będziemy sprawować Msze św. modląc się o Miłosierdzie Pana Boga nad światem. I was Bracia i Siostry prosimy, abyście łącząc się z nami codziennie od 16 marca br. w domu całymi rodzinami wieczorem o 20.30 modlili się na różańcu, kończąc modlitwę Apelem Jasnogórskim.
Drodzy Bracia i Siostry jest to czas trudny dla każdego z nas. Niech św. Antoni z Padwy ma nas w opiece.

 

- Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Padwi zawsze jest otwarte dla wiernych w czasie sprawowania Mszy św. i nabożeństw. W niedziele i uroczystości o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00

- Gorzkie Żale w niedziele W.P. o godz. 15.30. Droga Krzyżowa w W.P. w piątki o 16.15

- Spowiedź wielkopostna w naszym Sanktuarium  2 kwietnia 2020

- Kurs przedmałżeński, który rozpoczął się w naszej parafii 8 marca 2020 r. zostaje odwołany do 18 kwietnia br. W najbliższym czasie podamy tematy, które trzeba sobie przyswoić poprzez internet.

 

- Rozdanie książeczek dzieciom kl.III SP nastąpi w późniejszym terminie, o czym poinformujemy Was drogie dzieci. Przebywajcie w domu, niech rodzice i dziadkowie czytają wam Ewangelię Jezusa. Pozdrowienia macie od swojego księdza. Dwa tygodnie wykorzystajcie na naukę w domu, modlitwę i odpoczynek.

 

- Informujemy wiernych, że Msza św. niedzielna jest transmitowana w Programie 1 Polskiego Radia o godz. 9.00 z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie.
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale można łączyć się i uczestniczyć duchowo przez Radio Maryja.

 

- Wszelkie sprawy kancelaryjne załatwiamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr. 699 828 953

 

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże

Adonai portal katolicki

Diecezja Sandomierska

Licznik odwiedzin strony

262150
Dzisiaj odwiedziło nas:Dzisiaj odwiedziło nas:8
Wczoraj odwiedziło nas:Wczoraj odwiedziło nas:258